Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu ABM/2023/4

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do konkursu ABM nr ABM/2023/4 na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof.
 1. Planowany okres realizacji:
  Maksymalny czas trwania Projektu, zakładającego przeprowadzenie Badania klinicznego/Badania działania wynosi do 5 lat

 2. Cel projektu:
  Opracowanie i ocena przydatności (w tym efektywności i bezpieczeństwa) nowego schematu badań przesiewowych migotania przedsionków (MP) u pacjentów z SPW (PTSD) jako ważnego czynnika UNM w tej grupie osób, z zastosowanie wyrobów medycznych, w tym telemedycznych u żołnierzy i pracowników straży granicznej.

 3. Cel partnerstwa:
  Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego/eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu), objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do koordynowania prowadzonych działań.

  Partnerzy projektu powinni posiadać potencjał umożliwiający zapewnienie sposobu właściwego leczenia w obszarze migotania przedsionków, udaru niedokrwiennego oraz czynników ryzyk powyższych jednostek chorobowych. Partner będzie zobligowany do zapewnienia zaplecza ambulatoryjnego, kadry i wyposażenia do realizacji niezbędnych procedur medycznych. Partnerzy realizować będą wspólny projekt badawczy bazujący na niezależnych grupach żołnierzy i pracownikach straży granicznej.

 4. Termin i sposób zgłoszenia:
  Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy piotr.szczygiel@sidly.org w terminie do 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

 5. Sposób ogłaszania wyników wyboru partnera:
  Informacja o przebiegu wyboru (wykaz zgłoszeń) oraz o jej wynikach zostanie przekazana bezpośrednio do wybranych podmiotów oraz podana publicznie na stronie internetowej: www. sidely.eu
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.