Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu ABM/2023/4

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do konkursu ABM nr ABM/2023/4 na opracowanie lub adaptację wyrobów medycznych, w tym rozwiązań cyfrowych, na potrzeby medycyny ratunkowej leczenia i rehabilitacji odniesionych obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem medycyny pola walki, zdarzeń masowych i katastrof.
 1. Planowany okres realizacji:
  Maksymalny czas trwania Projektu, zakładającego przeprowadzenie Badania klinicznego/Badania działania wynosi do 5 lat

 2. Cel projektu:
  Opracowanie i ocena przydatności (w tym efektywności i bezpieczeństwa) nowego schematu badań przesiewowych migotania przedsionków (MP) u pacjentów z SPW (PTSD) jako ważnego czynnika UNM w tej grupie osób, z zastosowanie wyrobów medycznych, w tym telemedycznych u żołnierzy i pracowników straży granicznej.

 3. Cel partnerstwa:
  Lider Konsorcjum i Konsorcjanci wspólnie realizują Projekt pod względem merytorycznym, a także uczestniczą w analizie danych będących wynikiem badania klinicznego/eksperymentu badawczego oraz prowadzą wspólną politykę finansową (uczestniczą w ponoszeniu kosztów związanych z realizacją Projektu), objętą Umową Konsorcjum, a także są, na tej samej podstawie, wzajemnie zobowiązani do wspólnego dążenia do osiągniecia celu Projektu oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną względem Agencji za prawidłową realizację Projektu objętego dofinansowaniem. Są w tym zakresie również zobligowani do koordynowania prowadzonych działań.

  Partnerzy projektu powinni posiadać potencjał umożliwiający zapewnienie sposobu właściwego leczenia w obszarze migotania przedsionków, udaru niedokrwiennego oraz czynników ryzyk powyższych jednostek chorobowych. Partner będzie zobligowany do zapewnienia zaplecza ambulatoryjnego, kadry i wyposażenia do realizacji niezbędnych procedur medycznych. Partnerzy realizować będą wspólny projekt badawczy bazujący na niezależnych grupach żołnierzy i pracownikach straży granicznej.

 4. Termin i sposób zgłoszenia:
  Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy piotr.szczygiel@sidly.org w terminie do 21 dni od daty publikacji ogłoszenia.

 5. Sposób ogłaszania wyników wyboru partnera:
  Informacja o przebiegu wyboru (wykaz zgłoszeń) oraz o jej wynikach zostanie przekazana bezpośrednio do wybranych podmiotów oraz podana publicznie na stronie internetowej: www. sidely.eu
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych
Zobacz jak system SiDLY wspiera opiekę nad osobami starszymi w jednostkach samorządowych i opiekuńczych.
Dowiedz się jak system SiDLY Care PRO wspiera pracę szpitali w zakresie opieki na pacjentem w warunkach domowych.
footer_programy_fundusze
Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”
Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.
Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:
Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pod nazwą „Opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 3 364 840 zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 1.2. Działalność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw.
Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.
wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł
Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”