Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Zamów bezpłatny katalog!

Optymalizacja pracy personelu medycznego szpitala w czasie pandemii koronawirusa. Case study Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

Pandemia koronawirusa zmieniła funkcjonowanie placówek medycznych. Wyzwania, z jakimi na co dzień musiały mierzyć się szpitale zostały spotęgowane. Wśród głównych znajdują się niedobory kadrowe, zwłaszcza dotyczące personelu medycznego.

Szpitale przyjmujące pacjentów z COVID-19, w tym Szpital Wojewódzki w Opolu, zostały zmuszone do wprowadzenia nowych obostrzeń epidemiologicznych mających na celu m. in. redukcję ryzyka zakażenia wirusem. Tworzy to nowe wyzwania dla lekarzy i pielęgniarek, którzy opiekują się zainfekowanymi pacjentami.

Zapraszamy do zapoznania się case study wykorzystania w tym celu opasek telemedycznych oraz platformy SiDLY.

Problem

Stan zdrowia pacjentów objętych kwarantanną musiał być na bieżąco monitorowany przez zmniejszoną ilościowo kadrę. Każdorazowa wizyta na oddziale wiązała się m. in. z koniecznością zakładania stroju ochronnego i dezynfekcji. Utrudniało to znacznie pracę, możliwość rozmowy z pacjentem i wydłużało wszystkie czynności. Dodatkowo napływ nowych pacjentów był coraz większy.

Rozwiązanie

SiDLY dostarczyło do szpitala 70 opasek telemedycznych wraz z platformą, które zostały przekazane m.in. pacjentom zainfekowanym SARS-CoV-2. Opaski mierzą regularnie najważniejsze funkcje życiowe pacjentów:

  • tętno
  • temperaturę
  • i kluczową dla tego wirusa: saturację krwi

i regularnie przesyłają dane na platformę do której dostęp całodobowo ma personel medyczny. Dzięki temu jedna pielęgniarka może w tym samym czasie monitorować wielu pacjentów – bez wchodzenia do izolatki. Pomiary są częstsze niż w trybie pomiaru przez personel, oraz zautomatyzowane. Oszczędzamy czas wykonywania pomiarów oraz wchodzenia do izolowanych pomieszczeń. Dostarczamy więcej danych do podjęcia decyzji medycznych.

Opaski są dodatkowo wyposażone w detektor upadku, przycisk SOS a także umożliwiają zdalną komunikację głosową między pacjentem a pielęgniarką.

Rezultaty

Dyrektor ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, Julian Pakosz, podkreśla, że „system sprawdza się w sytuacjach:

– Monitorowania pacjentów w izolatoriach.
– Wykrywania upadków.
– Wykorzystania jako mobilny system przywoławczy z bezpośrednią, 2-stronną komunikacją głosową pacjent – personel.
– Konieczności minimalizacji – ze względów epidemiologicznych – częstości bezpośrednich kontaktów z izolowanym pacjentem (oszczędność środków ochrony osobistej).
– Wszystkie informacje dostępne są zdalnie na platformie”.

Główne zalety wykorzystania systemu

Bieżące monitorowanie stanu wielu pacjentów.

Opaski pozwalają na wykonywanie dużej ilości pomiarów w krótkim czasie a dzięki temu możliwe jest bieżące kontrolowanie stanu pacjenta. Dzięki dostępowi do historii pomiarów, personel może monitorować ewentualne pogorszenie stanu pacjenta i podejmować odpowiednie interwencje. Zarząd szpitala podkreśla: „istotną cechą systemu jest możliwość natychmiastowego, retrospektywnego wglądu w wyniki pomiarów z poprzednich godzin i dni. Pozwala to na wstępną ocenę dynamiki stanu pacjenta.”

Redukcja ryzyka zakażenia COVID-19

Dzięki zdalnemu wykonywaniu pomiarów i możliwości odbycia rozmowy głosowej z pacjentem, bezpośrednie kontakty z chorym są zredukowane do absolutnego minimum Prowadzi to do znacznie mniejszego ryzyka zainfekowania personelu szpitala, a co za tym idzie innych pacjentów.

Optymalizacja zasobów kadrowych

Zastosowanie systemu pozwala także na optymalizację zasobów kadrowych. Jedna osoba jest w stanie monitorować na platformie stan wielu pacjentów jednocześnie, bez konieczności wchodzenia do izolowanych pomieszczeń.

Rozszerzenie funkcjonalności systemu przywoławczego

Przycisk SOS oraz funkcja połączenia głosowego z operatorem powoduje, że system SiDLY pełni funkcję rozbudowanego systemu przywoławczego. W przeciwieństwie do obecnie wykorzystywanego systemu znajdującego się przy łóżku pacjenta, opaska pozwala na bezpośrednią rozmowę z operatorem (pielęgniarką) w każdym miejscu – na sali, korytarzu czy w toalecie.

System SiDLY

SiDLY oferuje szpitalom kompletny system do zdalnej opieki (teleopieki). Na system składa się opaska telemedyczna, z której korzysta pacjent, oraz platforma telemedyczna do której dostęp ma personel medyczny.

Za pośrednictwem dostarczanej platformy można na bieżąco monitorować stan poszczególnych pacjentów oraz przeglądać historię wykonanych pomiarów.

W zależności od konfiguracji, opaska może zostać wyposażona w funkcje:

  • przycisk SOS,
  • lokalizator GPS,
  • możliwość wykonania rozmowy głosowej z operatorem (dwustronna komunikacja głosowa),
  • detektor upadku,
  • monitorowanie funkcji życiowych – tętna, saturacji, temperatury ciała.

Jeśli Twój szpital lub placówka medyczna chce poprawić bezpieczeństwo personelu oraz lepiej wykorzystywać zasoby kadrowe, zapraszamy do kontaktu i konsultacji.

Żaneta Dąbkowska,

+48 725 992 566

zaneta.dabkowska@sidly.org

www.sidly.eu

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”