Zamów bezpłatny katalog!

Pozostawienie danych kontaktowych pozwoli nam na przesłanie katalogu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj [link do Polityki prywatności serwisów Sidly][link do Polityki prywatności serwisów Sidly]


ITMED 2014

W dniach 4-6 grudnia w Supraślu odbyło się III Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny – ITMED 2014, podczas którego Michał Pizon z SiDLY miał zaszczyt odbyć prelekcję nt. Telemedycyny 2020 oraz rozwiązań SiDLY.

Konferencja zgromadziła zaszczytne grono profesorskie z obszaru medycyny oraz wysokich technologii. Wśród prelegentów oraz słuchaczy byli przedstawiciele państw europejskich, zarówno decydenci z organizacji rządowych, jak i wieloletni praktycy medycyny i dziedzin pokrewnych. Uczestnictwo w wydarzeniu umożliwiło wymianę wiedzy i konfrontację różnych rozwiązań z obszaru wysokich technologii w medycynie, gdzie SiDLY miało znaczący udział.
Jednocześnie SiDLY dziękuje Polskiemu Innowacyjnemu Klastrowi Medycznemu (PIKMED) za zaproszenie do uczestnictwa w konferencji.

Na zdjęciu, od lewej: Tomasz Leśniak – Wiceprezes PIKMED, Prof. Michał Marczak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Michał Pizon – SiDLY, dr Robert Milewski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Edyta Kocyk – SiDLY, Prof. Stanisław Bielecki – Rektor Politechniki Łódzkiej, Jarosław Płoszek – Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju PIKMED

Sidly Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja zagraniczna multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej Sidly Care”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i rozpoznawalności Sidly Sp z o.o. oraz jej innowacyjnego produktu SiDLY Care – multisensorycznego aparatu do zdalnej opieki medycznej w formach promocji dotyczących imprez targowych określonych w Programie promocji branży sprzętu medycznego.

Wartość projektu: 1 162 350,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 756 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 14.03.2017 – 31.12.2019r.

Spółka Sidly realizuje Projekt B+R pn. ‚Sidly Safe’. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 2,0 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 75% tej kwoty. Projekt został zrealizowany między innymi ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Cele projektu – opracowanie prototypu systemu telemedycznego do stałego monitoringu pracy serca

Wyniki badań projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki, a opracowany w ramach projektu system wykrywania zaburzeń pracy serca zostanie wprowadzony do oferty Spółki obok obecnego produktu.

wartość projektu – 3 364 840,00 zł
wkład Funduszy Europejskich – 2 493 088,00 zł

Strona współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”